Foomamka la turjumay

Xiriirada Qoyska iyo Foomamka Waafaqasan Carruurta

Amarka Foomamka Difaaca Rabashada Qoyska

Amarka Foomamka Difaaca Rabashada Qoyska

Foomamka Amarka IlaalintaDaba galka Dembiyaa U janjeedha Galmada

Gudbinta Cabshooyinka (ee Ka dhan Qareenada iyo Xaakimyada)